Những Ngày Hấp Hối Của VIỆT NAM CỘNG HÒA


 1. Ði Ðêm

  • Những cuộc đi đêm do Kissinger dẫn đường
  • Kế Hoạch Quân Sự
  • Tu Chính Án dính vào Luật Thương Mại
  • Chính Trị Mỹ muốn bỏ rơi Việt-Nam
  • Liên Sô Gia tăng viện trợ cho Bắc Việt

 2. Hoa Kỳ làm ngơ

  • Hoa Kỳ làm ngơ truớc các cuộc tấn công của CSBV
  • VNCH bỏ Quân Khu II
  • Quân Khu II thất thủ
  • Quân Lực VNCH chống trả mãnh liệt

 3. Pháp nhúng tay vào

  • Ðại Sứ Pháp dính tay vào
  • Ðại Sứ Mỹ muốn nhắn nhủ là "Thieu is finished'
  • Quốc Hội Mỹ do đảng Dân Chủ Mỹ kiểm soát trói chân tay TT. Ford
  • TT. Gerald Ford không cựa quậy gì được bởi Quốc Hội Mỹ

 4. Ðoạn kết
 5. TT. Nguyễn Văn Thiệu quyết định từ chức
 6. CSBV gia tăng các cuộc tấn công
 7. Pháp vẫn tin tưởng có thể tổ chức Một chính phủ Liên Hiệp Miền Nam Việt-Nam