Ta Sẽ Về Sàigòn


Ta Sẽ Về Sàigòn
Dành lại thủ đô yêu dấu của ta
Ta Sẽ Về Sàigòn !
Bằng niềm tin sắt đá hôm nay.
Là chiến đấu, là chiến thắng,
Quân ta về quét sạch cộng nô,
Dù hy sinh, dù gian khổ,
Sàigòn ơi! Ta hứa sẽ về!


Sàigòn ơi!
Bao nhiêu năm ngóng đợi từng giờ.
Bao căm hờn sôi sục hôm nay

Sàigòn ơi!
Ta khóc cho người đã nằm xuống hôm qua
Đã hy sinh cho tổ quốc Việt-Nam
Anh hùng Tổ Quốc!

Sàigòn ơi!
Quân dân Việt-Nam nổi dậy khắp nơi
Nhắm Sàigòn đường ta thẳng tiến
Không kẻ thù nào ngăn nổi bước chân ta.