Cam Lộ


Hãy tràn lên trên tuyến xung phong
Thi đua giết thù u,u,u đường Lộc Ninh hôm nay
Vẫn còn sát cánh chen vai Đông Hà
Cam Lộ đó đang ngăn bao chiến xa thù tới
Anh Không Quân hớn hở, ném bom giết giặc tơi bời
Lũy Trường Sơn ta chống xâm lăng
Hiên ngang tuyến đầu u u ,rừng Bình Long cao su
Chiến trường gang thép chôn thây quân thù
An Lộc đó ta lên xông lên phản công toàn thắng
Quân xâm lăng máu đỏ trên đường 13 thênh thang
Đây Sư Đoàn 5 anh dũng, tên người trai Biệt Động Quân
Anh lính dù chân chưa biết thù
Nếu ta thu công trường 5 quân thù phơi xác
Vì Gio Linh Sư Đoàn 304 không đất chôn thây
Phi cát VN vùi tên quân bạo tàn
Đây Cửa Việt khắc sâu thêm, gửi anh Thuỷ Quân Lục Chiến
Đây máu quân cộng đỏ tươi trên bờ vĩ tuyến
Đây chiến công Sư Đoàn 1, làm ánh đuốc miền Trung

Sát miền Tây trên tuyến xung phong
Thi đua đuổi thù u u còn bao trai trong
Sư Đoàn18 thi gan kiên cường
Ta đã thắng, nhân dân ta chiến công trường chiến
Anh em ta hớn hở, Pháo Binh ta thật tuyệt vời
Đất miền Nam gia cát gia cang vươn lên dưới cờ
Lòng miền Trung kiên gan Cửa Việt phơi xác nắm công trước thù
Ta đã thắng, Trung Đoàn 3 danh lừng biên trấn
Quân dân ta không thể tha loài cộng nô xâm lăng
Việt Nam