Về Bán Nước

BX. Trần Đình Ngọc

... Cũng vì thằng dân ngu quá con ... nợn (Tản Đà tiên sinh)


Con nào, thằng nào sửa soạn về bán nước?
Về theo giặc Hồ bán nước cầu vinh?
Thằng điếm đàng tên gọi Hồ chí Minh
Và hậu duệ nguyên một bày Thái Thú!


Thằng xưa nay vẫn thường khoe Dân chủ
Khoe Tự do, Hạnh phúc nhất trần gian
Thực chất là đầy dẫy bọn tham quan
Phường dua nịnh, dã man, nhiều quỷ kế


Về đi bay, chúng ta nhìn cho lẹ
Con, thằng nào liếm trôn Cộng xưa nay
Nào Mc, Bác sĩ, bọn mặt dày
Nào báo chí, truyền thông…thôi đủ cả!


Hãy về đi một bọn toàn áo giá
Túi đựng cơm, uổng cha mẹ sinh ra
Về vào lăng sẽ quỳ lậy từ xa
Thằng Ích Tắc thời nay, Lê Chiêu thống…


Hãy về đi, một phường rặt heo giống
Thấy hơi đồng vục máng cám tanh hôi
Chút đô-la làm bay quá ư tồi
Không xứng đáng danh hiệu người nước Việt!


Bay biết chăng một ngày Giao chỉ diệt
Ấy tự bay đã mãi quốc cầu vinh
Bởi bay theo thằng giặc Hồ chí Minh
Miếng xương xẩu bay thồn vào bao tử!


Việt hải ngoại coi bay một loài thú
vẫn còn mang mặt mũi, tiếng nói người
Nhưng sự thực bay đã hóa đười ươi
hoặc chó lợn, ngựa trâu…bày súc vật!


Bút Xuân Trần Đình Ngọc